Nakliyat Sigortası


Nakliyat Sigortası

'

 

Yurtiçinde ve yurtdışında her çeşit nakil aracında tam güvence:
Günümüzde yaşam koşulları çok hızlı... Özellikle ekonomik yaşam bunun en belirgin örneği. Ürünler bir yerden bir yere naklediliyor, eşyalar taşınıyor. Kara taşıtları, uçaklar, trenler, deniz araçları sürekli hareket halinde. Elbette bu yoğunluğun içinde çeşitli Kazalar da gündeme geliyor. Gün geçmiyor ki bu konuda bir haber duymayalım. Sonuçta, yitirilen değerler, bazen karşılanması çok zor, bazen de imkansız olan maddi kayıplar.
İşte size bu kayıplarınızı karşılayacak, çok geniş kapsamlı bir güvence öneriyoruz: Can Nakliyat Sigortası.

·         Emtia nakliyat

·         Tekne & yat

·         Para & kıymetli eşya

 

Emtia Nakliyat

Emtia Nakliyatı Sigortaları Nasıl Tanımlanır?
Emtia Nakliyatı Sigortaları, emtianın, kara, deniz, hava ve demiryollarında taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve kayıplarını teminat altına alır.

Emtia Nakliyatında Kullanılan Teminat Türleri Nelerdir?
Taşımanın yapılacağı Araç türüne göre değişmekle beraber, genel olarak emtia nakliyatı sigorta teminatlarını 2 başlık altında toplamak mümkündür.

a) Dar Teminat: Dar teminat, taşımanın yapıldığı Aracın hasarlanması sonucu, taşınan değişik isimler almakla beraber, teminat kapsamı değişmemektedir. Dar teminat, karayolunda kamyon klozu, demiryolunda demiryolu klozu, denizyolunda ise (c) klozu veya FPA (Free Particular Average) teminatı adlarını almaktadır.

b) Geniş Teminat: Geniş teminat kapsamında ise aşağıda bahsedileceği gibi istisna edilen bazı hususlar belirtilir ve bunun dışında kalan tüm haller sigorta teminatı kapsamında sayılır. Geniş teminat kAra ve denizyolunda Institute Cargo Clauses (A) klozu veya All Risks, havayolunda ise Institute Cargo Clauses (Air) adı altında verilmektedir.


Emtianın Kara ve Demiryolu ile Nakliyatı Durumunda Hangi Teminatlar Verilebilir?
a) Dar Teminat (F.P.A.)
b) Geniş Teminat (All Risks) olmak üzere 2 tip teminat verilebilir.

Dar Teminat
Bu teminat türü, taşımanın karayolu veya demiryolunda olmasına göre aşağıda görülen isimler verilmektedir:

Kamyon Klozu: Bu kloz, kamyon veya treylerin, karayolunda herhangi bir sabit veya hareketli cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması ile bazı doğal tehlikeler sonucu (yıldırım, sel, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması ve yol çökmesi) taşınan emtianın zarar görmesi durumunu temin eder.
Demiryolu Klozu: Bu kloz, malların demiryolu ile nakilleri sırasında ateş, yıldırım, sel, dere taşması, çığ, toprak kayması, dağ heyelanı, yol çökmesi, hat veya tünel veyahut demiryoluna ait diğer yapıların çökmesi, katarlar Arasındaki çarpışma, çarpma, hattan çıkma, devrilme, vagonların bağlama zincirlerinin kopması veya katarın bunlara benzer bir tehlikeye maruz kalması sonucu uğrayacağı zarar ve hasarları temin eder.

Geniş Teminat (All Risks)
Bu teminatta Institute Cargo Clauses (All Risks) veya (A) klozunun kara ve demiryolu taşımacılığına ilişkin hükümleri uygulanır. Aşağıda sayılı haller haricindeki tüm hasarlar teminata dahildir; ancak emtia poliçesi genel şartlarının 5. maddesinde yer alan mutlak istisnalar, burada da istisna tutulmuştur.

Bu teminatın dışında olan haller:
1) Yakın sebebi gecikme olan hasar ve masraflar
2) Sigorta konusunun mahiyetinden ileri gelen hasarlar (Aybı Zati.) (Örneğin: Fire, çürüme, bozulma, kurtlanma, böceklenme, atmosferik pas vb.)
4) Ambalaj Yetersizliği (Konteyner seçimindeki yanlışlıklar da ambalaj yetersizliği olarak kabul edilmektedir.)
5) Sigortalının veya adamlarının kasten kötü niyetine atfedilebilecek hasar ve masraflar. (Ağır ihmal - Ağır Kusur)

Emtianın Denizyolu ile taşınması Durumunda Verilebilecek Teminatlar Nelerdir?
a) Tam Ziya Teminatı
b) Dar Teminat
c) Geniş Teminat olmak üzere 3 tip teminat vardır.
a)Tam Ziya: Geminin fiilen ve mutlak surette, hasarlanması sonucunda, taşınan malların fiilen veya tamamen hasar görmesi durumunu temin eder.
b) Dar Teminat - Hususi Avarya Franko - Institute Cargo Clauses (C) Klozu veya (F.P.A.)
- Geminin batması, yanması, infilakı, çatışması, sabit veya hareketli bir cisme çarpması veya sığlığa bindirmesi, oturması gibi haller sonucu emtianın hasarlanması,
- Yükün bir sığınma limanında boşaltılması, depolanması veya yeniden yüklenmesi sırasında oluşacak hasarlar veya masraflar,
- Hakiki veya hükmi tam ziya,
- Bir ya da birden çok kolinin yükleme, aktarma veya boşaltma işlemleri sırasında, olduğu gibi tam zayi durumu (Kısmi hasarlar, teminat kapsamı dışındadır.)
- Müşterek Avarya Fedakarlığı, hallerini sigorta kapsamına almaktadır.
c) Geniş Teminat - Institute Cargo Clauses (A) Klozu veya (All Risks): Bu teminat 4. soruda bahsi geçen geniş teminattaki durumların aynısını kapsamaktadır.

Denizyolunda Teminatın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Nasıl tespit Edilir?
Dar teminat (C) klozu ve Geniş Teminat (A) klozu ile yapılan sigortalarda teminat, malların poliçede gösterilen yerdeki depoyu terk etmesiyle başlar, poliçede gösterilen varış yerindeki nihai depoya teslime kadar sürer. Ancak uluslararası satış şekillerinin de teminatın başlangıcı ile ilgisi vardır.
Örneğin satıcı malını FOB olarak satmışsa, gemi güvertesine teslim ettiği ana kadar sorumluluk satıcıya aittir. Dolayısı ile teminat gemi güvertesinde başlayacaktır. Malların gemiden boşaltılmasının takip eden 60 gün içinde, bu teslimatın yapılması gerekir. İthalat ve ihracatta, malların gemiden boşaltılmasının takiben, gümrük sahasında geçen bu süre içerisinde (C) klozu ile sadece yangın rizikosu teminat altındadır; geniş teminat verildiğinde ise depodaki bekleme, geniş teminat ile alınmış tüm teminatlar için geçerlidir. Bununla birlikte sigortalı önceden haber vererek, ek prim karşılığında bu süreyi uzatabilir.

Havayolu ile Yapılan Taşımalara Hangi Teminat Verilir?
a) Tam Zıya
b) Geniş Teminat (Institute Cargo Clauses (Air)) olmak üzere 2 tip teminat verilebilir. (Havayolunda dar teminat verilmez)

 

Tekne Yat

Tekne ve Navlun Sigortalarını Nasıl tanımlayabiliriz?

a) Tekne Sigortaları: tekne Sigortalarında asıl amaç gemidir. teknenin denizlerde, iç sularda (göl ve nehirler), limanda, marinada bağlıyken, deneme seferinde, tehlike halindeki başka bir tekneyi çekerken, yatma haricinde veya karada inşa halinde iken, sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak bir ücret karşılığında belli rizikolara karşı teminat altına alınmasıdır. Bu sigorta türü 1 yıllık yapılabileceği gibi, belirli bir sefer için de yapılabilmektedir.

Gemi inşa sigortaları ise teknenin kızağa konuş ile denize indiriliş Arasındaki süre için yapılabilir. Burada sigortaya esas teşkil edecek değer, kızağa konulduğu andaki değeri değil, inşaatın bittiği andaki değeridir.

Yukarıdaki tanıma rağmen tekne sayılmayan bazı deniz Araçları da (yüzer vinçler ve muhtelif deniz inşaat makineleri) tekne sigortaları içinde sigorta edilebilmektedir.

b) Navlun Sigortaları: Navlun sigortaları, denizyoluyla taşınacak bir emtia için ödenecek olan navlunun deniz rizikolarına karşı teminat altına alınmasını sağlar. Sigortalı, navlunda menfaat sahibi olan (gemi donatanı, gemi kiracısı, ihracatçı gibi) kişidir.

 

Para & Kıymetli Eşya

Kıymet Sevkiyatına Konu olan Unsurlar Nelerdir?
Kişi veya kuruluşların zırhlı Araç veya diğer vasıtalarla taşıdıkları nakit para, külçe altın, gümüş ve bunlardan basılmış para, sikke, süs eşyası, mücevher ile tahvil, hisse senedi, çek gibi kıymetli evrak, döviz ve efektifler, Kıymet Nakliyatı Sigortasının konusunu teşkil eder.
Kıymet Nakliyatında Teminat Kapsamı Nedir?
Para ve kıymetli evrakın, zırhlı Araçlar ile ve görevliler nezaretinde veya posta yolu ile yapılan sevkiyatında uğrayacakları hasar ve kayıplar, silahlı gasp ve soygun dahil olmak üzere teminat altın alınır.
Sevkiyat zırhlı Araçlarla ve görevli nezaretinde yapılmadığı taktirde, teminat ancak ek prim ödenerek sağlanabilir. Sevkiyat posta yolu ile yapıldığında silahlı gasp ve soygun teminata dahil olmasına karşın, her türlü kısmi ve tamamen çalınma, teslim etmeme ve kaybolma riskleri dahil değildir. Ancak ek prim ödeyerek teminata dahil etmek mümkündür.

Can Sigorta`nın sizlere sunduğu "Para ve Kıymetli Eşya" sigortasını yaptırmak için Genel Müdürlüğümüze, Şubelerimize, yurt çapında yaygın hizmet veren acentelerimizden size en yakın olanına başvurabilirsiniz.