Kaza Sigortası
Ferdi kaza sigortası bir can sigortasıdır. Kişilerin meslekleri itibari ile düzenlenen bu sigorta, sigortalının gerek mesleki faaliyetleri sırasında, gerekse özel hayatında veya kara, deniz ve hava yoluyla yaptığı seyehatler sırasında meydana gelebilecek kazalardan doğan bedeni zararları teminat altına alır.

Kaza Sayılamayacak Haller Nelerdir?
a) Her nevi hastalık ve bunların sonuçları,
b) Sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucu meydana gelmediği taktirde, donma ve güneş çarpması,
c) Her ne akıl ve ruh haleti, ile olursa olsun intihar veya intihara teşebbüs,
 
 
d) Belirgin sarhoşluk, gerekmediği halde uyuşturucu madde kullanımı ve zararlı madde alma,
e) Sigorta kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale, her türlü şua uygulaması nedeniyle meydana gelecek ölüm ve bedensel bozukluklar kaza sayılmaz.

Ferdi Kaza Sigortası ile verilen Teminatlar Nelerdir?
a) Ölüm Teminatı: Poliçe kapsamına giren bir kazanın derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde sigortalının ölümüne nedne olması halinde sigorta bedeli, poliçe üzerinde yazılı menfaatlAra, yoksa kanuni varislerine ödenir.
b) Sürekli Sakatlık Teminatı: Poliçe ile temin edilen herhangş bir kaza, derhal veya kaza tarihini takliben 2 yıl içinde sigortalının sakat kalmasına neden olursa, sürekli sakatlığın tıbben kesinlik kazanmasından sonra saptanacak taminat miktarı sigorta ettirene ödenir. (Tazminat, sürekli sakatlığın gerektirdiği ve maluliyet cetvellerinde gösterilen oranlar dahilinde hesaplanır.)

Ferdi Kaza Sigortasına Ek Prim Ödemek Kaydı ile Dahil Edilebilecek Teminatlar Nelerdir?
a) Gündelik Tazminat Teminatı: Kaza sonucu sigortalının çalışamayacak duruma gelmesi halinde bu teminat çalışmaya başlar. Kısmen çalışabilecek duruma gelindiğinde, tazminat %50 oranında ödenir.
b) Tedavi Masrafları Teminatı: Bu teminatın poliçeye ilave edilmesi halinde, sigortacı kaza gününden itibaren 1 yıl süre ile doktor, ilaç radyografi, hastane ve diğer tedavi masraflarını bu teminat için tAraflarca kArarlaştırılmış meblağa kadar öder.

Ferdi Kaza Sigortalarının yaş sınırı varmıdır?
Bu sigorta 16-65 yaş Arasındaki kişilere yapılır.

Ferdi Kaza Sigortası Sadece K.K.T.C. ve Türkiye Sınırları içerisinde mi Geçerlidir?
Hayır. Sigortalı dünyanın neresinde olursa olsun poliçe, üzerinde yazılı sigorta meblağı çerçevesinde geçerli olacaktır.